آزمایشگاه‌ها


 


در حال حاضر بخش عمده‌ی انرژی مورد نياز در جهان از طريق منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت، گاز طبیعی و ذغال سنگ تامين ميگردد. علاوه بر پایانپذیری، نگرانی پیرامون رشد تقاضای جهانی انرژی، تغييرات ناگهانی قيمت نفت و بحران آلودگی‌های زيست محيطی ناشی از مصرف این منابع روز به روز در حال افزايش است. برای پاسخگويی به اين بحران‌ها و مشكلات، محققان در كشورهای مختلف جهان تحقيقات گستردهای را براي يافتن منابع جایگزین پاك و تجديدپذير آغاز کرده‌اند که تاکنون به نتایج رضایت بخشی نيز رسیده‌اند.
یکی از مراكز تحقيقاتی پيشگام در زمينه انرژی‌های تجديدپذير در ايران، "مركز تحقيقات بيوانرژی" دانشگاه تربيت مدرس تهران، واقع در دانشکده کشاورزی می‌باشد. دراين مركز، بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده 25 ساله در راستای بخش انرژی سند چشم انداز جمهوری اسلامی، محققان به تكنولوژی بومی توليد، فرآوری و كاربرد انرژی‌های تجديد‌پذير از قبيل بيوديزل با ظرفیت تولید 3 تن در روز، بيواتانول، بیوگاز و انرژی خورشيدی دست يافته‌اند. این مركز از آزمايشگاه بيوديزل، آزمايشگاه بيواتانول، كارگاه توليد بيوديزل و بيواتانول، كارگاه مکانیک(ساخت و توليد) و بخش تحقيقات موتور و خودرو تشكيل شده است.

bullet خدمات

bullet مجموعه‌ها

bullet انتشارات

bullet ارتباط با ما

  • آدرس: تهران، اتوبان تهران کرج، کیلو‌متر 17، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، مرکز تحقیقات بیوانرژی
  • تلفن: 48292015
  • دورنگار: 48292200