فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم مقطع دکتری

دروس دوره دکتری:

 

عنوان دروس

تعداد واحد

دروس اصلي  6
دروس اختياري  12
سمينار  -
پايان نامه  18
جمع کل  36

1- دروس اصلی:

 

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
  ‏8131321001‏   ریاضیات پیشرفته (2)‏ ندارد 
  ‏8131321002‏  روش اجزاء محدود (2)‏  ندارد 

2- دروس اختیاری

 

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
8131322001  مباحث نوین در ماشین های (2)    ندارد 
8131322002   تکنولوژی پس از برداشت    ندارد 
8131322003  مکانیک محیط های پیوسته     01
8131322004   رفتار مکانیکی مواد کشاورزی   05
8131322005  اتوماسیون ماشین های کشاورزی    ندارد  
8131322006  شبیه سازی و مدل سازی ریاضی    ندارد  
8131322007  تئوری الاستیسیته    05
8131322008  طراحی ماشین های کشاورزی تکمیلی (2)    ندارد  
8131322009  سیستمهای کنترل خودکار    ندارد  
10  8131322010  مبانی مکاترونیک    11
11  8131322011  دینامیک خاک کشاورزی    ندارد  
12  8131322012  کشاورزی دقیق    ندارد  
13  8131322013  انرژی در کشاورزی   ندارد  
14  8131322014  خزش، خستگی و شکست    01

 3- رساله

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
  ‏8131321003‏   رساله   18   

مقطع کارشناسي ارشد:

 

عنوان دروس

تعداد واحد

دروس اصلي  12
دروس اختياري  13
سمينار  1
پايان نامه 
جمع کل  32

1- دروس اصلی

 

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظری واحد  عملی پیشنیاز یا همنیاز
 1  8131411001  ریاضیات پیشرفته (1)  ندارد
 2  8131411002  روشها و ابزار اندازه گیری ندارد 
 3  8131411003  روش اجزاء محدود (1) ندارد 
 4 8131411004   طراحی ماشین های کشاورزی تکمیلی (1) - ندارد 

 2- دروس اختیاری

 

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
 1 8131412001   رابطه ماشین و خاک   ندارد 
8131412002   روشهای تولید و کارگاه ندارد 
 3  8131412003 رابطه انسان و ماشین     ندارد 
 8131412004 تحلیل سیستمهای مکانیزه کشاورزی   ندارد
 8131412005 طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی    01
 6 8131412006  روش تحقیق    ندارد 
 7 8131412007  مساله مخصوص     ندارد 
 8 8131412008  خواص فیزیکی ومکانیکی محصولات کشاورزی تکمیلی  ندارد 
8131412009  مبانی الکترونیک  ندارد 
 10 8131412010  آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی  ندارد 
 11 8131412011  طراحی مکانیزم ها    ندارد 
 12  8131412012 طراحی به کمک کامپیوتر    03
 13 8131412013  مقاومت مصالح (3)    01
 14 8131412014   اصول و فناوری بازیافت در کشاورزی   ندارد 
15  8131412015   مباحث نوین در ماشین های کشاورزی (1)   ندارد 

 

3- سمینار

  

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
‏6631411007‏   سمینار (1)‏    

4- پایان نامه

 

رديف  کد درس نام درس  واحد نظري واحد  عملي پيشنياز يا همنياز
‏6631411008‏  پایان نامه    6