فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته صنایع غذایی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته صنایع غذایی مقطع دکتری

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 11 واحد تعداد واحد اختیاری : 6 واحد
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1 واحد
تعداد واحد رساله : 8 واحد جمع کل واحدها : 36 واحد


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    بیوتکنولوژی در صنایع غذایی  3   ندارد 
 2    فرمولاسیون فرآورده های غذایی   ندارد
   تکنولوژیهای پیشرفته در صنایع غذایی   ندارد
   رئولوژی مواد غذائی پیشرفته ندارد
   صنایع بسته بندی مواد غذائی پیشرفته   ندارد


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   کاربرد ریاضیات و آمار در صنایع غذائی  1  ندارد
   اقتصاد مهندسی   ندارد  
  موضوعات خاص مهندسی صنایع غذائی   ندارد  


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   سمینار  1   ندارد 


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پایان نامه   18    
 

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 18 واحد تعداد واحد اختیاری : 8 واحد
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1 واحد
تعداد واحدپایان نامه : 6 واحد جمع کل واحدها : 33 واحد


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  میکروبیولوژی صنعتی  2  1 ندارد 
   شیمی مواد غذایی تکمیلی  3   ندارد 
   مهندسی صنایع غذایی تکمیلی   ندارد 
   خواص بیوفیزیکی مواد غذایی 2  1 ندارد 
  روشهای نوین آزمایشگاهی  ندارد 
   فرایند مواد غذایی تکمیلی ندارد 


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   صنایع لبنی تکمیلی  2   ندارد 
   صنایع گوشت تکمیلی    ندارد
   صنایع روغن تکمیلی   ندارد 
  صنایع غلات تکمیلی    ندارد 


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
     سمینار    ندارد


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
     پایان نامه