فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته سازه‌های آبی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته سازه‌های آبی مقطع دکتری

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 5 تعداد واحد اختیاری : 13
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1
تعداد واحد رساله : 18 جمع کل واحدها : 36


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8231021002  هیدرولیک پیشرفته   ندارد
8231021003  طراحی سازه‌های آبی   ندارد


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8131011001  ریاضیات مهندسی   ندارد
 2 8131021005  هیدرولیک محاسباتی    ندارد
 3 8231022016  مدلهای هیدرولیکی پیشرفته در سازه‌های آبی   ندارد
 4  8131022006  بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع آب   ندارد
 5 8231022001  هیدرولوژی مهندسی پیشرفته آبهای سطحی   ندارد
 6  8231022002  طراحی سدهای وزنی   هیدرولیک پیشرفته 
 7 8231022003  پایداری شیب‌ها    ندارد
 8 8231022004  تئوری الاستیسیته   ندارد
 9 8231022005  طراحی سازه‌های آبگیر   هیدرولیک پیشرفته 
 10 8231022007  ماشین‌های آبی   ندارد
11  8231022008  آمار مهندسی پیشرفته   ندارد
 12 8231022009   ابزار دقیق   ندارد
 13 8131022010   مهندسی رودخانه پیشرفته   هیدرولیک پیشرفته 
 14 8231022011   نفوذ و نشست آب در خاک    ندارد
 15  8231022012  منابع و مسائل آب در ایران   ندارد
 16 8231022013   هیدرولیک پیشرفته سیلاب و مقاطع مرکب   ندارد
 17  8131022014  هیدرولیک رسوب پیشرفته ندارد
 18 8231022015   آلودگی منابع آب   ندارد
 19  8131022017  کارآموزی روش تحقیق و آموزش   ندارد


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8131011008   سمینار  1    


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8131021004  پایان‌نامه 18     
 

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 13 تعداد واحد اختیاری : 13
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1
تعداد واحد رساله : 6 جمع کل واحدها : 33


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 81311011001  ریاضیات مهندسی  3 ندارد 
 2 8131011002  هیدرولیک مجازی روباز  2 1 ندارد 
 3 8131011003  طراحی سازه‌های تنظیم آب  2 1 ندارد 
 4 8131011004  تحلیل سازه‌های پیشرفته  3 ندارد 
 5 8231021005  سمینار (1)  1 ندارد 


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 7531011002  ژئوتکنیک سازه‌های آبی  2 ندارد
7531011003  تئوری ساختمان   ندارد  
7531011006  سدهای خاکی   7531011002
8131012004  روش‌های عددی کلاسیک   ندارد  
8131012005  روش‌های عددی نوین   8131012004
8131012006  بهینه‌سازی   ندارد  
8131012007  روش‌های کامپیوتری در علوم آب   8131012005
7531012005  هیدرولیک رسوب   8131011002
8131012009  مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی   ندارد  
10  7531012001  بتن مسلح   ندارد  
11  7531012002  حفاری و ژئوفیزیک   ندارد  
12  7531012003  هیدرودینامیک   ندارد  
13  7531012004  جریان در محیط‌های متخلخل   ندارد  
14  7531012007  هیدرولوژی تکمیلی    8131611003
15   8131012029  آبهای زیرزمینی پیشرفته   ندارد  
16  8131611003  مهندسی منابع آب   ندارد  
17  8131012017  مهندسی رودخانه پیشرفته 1 7531012005
18   8131612014  کیفیت آب تکمیلی  ندارد  
19     مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی   8131611003
20     طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی   ندارد  
21     هیدرولیک سیلاب   ندارد  
22     ابزار ‌گذاری و پایش سدها   ندارد  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   برنامه نویسی کامپیوتر    


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    سمینار  1    


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پایان نامه