فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته ترویج و آموزش کشاورزی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته ترویج و آموزش کشاورزی مقطع دکتری

دروس اصلی مشترک گرایش ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیش‌نیاز
1 ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه روستایی
30-08-062

 2

 32

   
2 روشهای پردازش و تحلیل داده‌ها
30-08-063

 2

 16

 32

 
3 تکنیک‌های پیشرفته آمار اجتماعی
30-08-064

 2

 16

 32

30-08-063
4 روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی
30-08-065

 2

 16

 32

30-08-064
5 ارتباطات روستایی و نظام‌های اطلاع‌رسانی در کشاورزی
30-08-066

 1

 16

   
6 تحلیل و طراحی برنامه‌های روستایی و کشاورزی رادیو ـ تلویزیونی
30-08-067

 1

 16

   
دروس اصلی گرایش ترویج کشاورزی
رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیش‌نیاز
7 تحلیل بینش‌های فلسفی ترویج
30-08-069

 2

 32

   
8 تحلیل روشهای ترویجی
30-08-070

 2

 32

 
30-08-069
یا همزمان
9 روشهای ارزشیابی در ترویج
30-08-071

 2

 16

 32

30-08-065
10 تربیت مروج کشاورزی
30-08-072

 2

 32

   
11 اقتصاد کشاورزی
30-08-073

 2

 16

 32

30-08-070
یا همزمان
12 مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی
30-08-074

 1

 16

   
13  مباحث انتقادی در رهبری و مشارکت مردمی ترویج روستایی
30-08-075

 1

 16

   

دروس اصلی گرایش آموزش کشاورزی

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیش‌نیاز
14 تحلیل بینش‌های فلسفی آموزش
30-08-069

 2

 32

   
15 تحلیل روشهای تدریس در کشاورزی
30-08-077

 2

 32

 
30-08-069
یا همزمان
16 روشهای ارزشیابی برنامه‌های درسی و آموزشی
30-08-078

 2

 16

 32

30-08-065
17 تربیت معلم کشاورزی
30-08-079

 2

 32

   
18 اقتصاد آموزش کشاورزی
30-08-080

 2

 16

 32

30-08-077
یا همزمان
19 مدیریت پیشرفته در آموزش کشاورزی
30-08-081

 1

 16

   
20 مباحث انتقادی در آموزش رسمی و غیر رسمی
30-08-082

 1

 16

   

 

دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیش‌نیاز

 1

 آموزش کشاورزی
30-08-097

16 

 32

 

 2

 مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
30-08-098

32 

   

 3

 ترویج کشاورزی
30-08-099

2

32 

   

 4

 آموزش‌های مستمر
30-08-100

16 

 32

 

 5

 روش تحقیق
30-08-101

32 

   

 6

 آمار اجتماعی
30-08-102

32 

   

 7

 طراحی و تدوین برنامه‌های ترویجی
30-08-103

16 

 32

 

 8

 برنامه‌ریزی آموزشی
30-08-104

32 

   


دروس انتخابی دوره کارشناسی ارشد

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی پیش‌نیاز

 9

 روانشناسی تربیتی
30-08-116

 2

32

   

 10

 مفاهیم و متون خارجی تخصصی
30-08-107

 2

16

 32

 

 11

 رهبری و شورا
30-08-117

 2

32 

   

 12

 مبانی برنامه‌ریزی و سیاستگزاری برای توسعه کشاورزی
30-08-118

 3

48

   

 13

 مسأله مخصوص (تحقیق در مسائل ترویج و آموزش)
30-08-108

 2

 

 

ردیف 5

 14

 تکنولوژی آموزشی
30-08-109

 2

32 

   

 15

 جامعه‌شناسی توسعه روستایی
30-08-119

 2

32 

   

 16

 نظام و برنامه‌های آموزش و ترویج کشاورزی در جهان
30-08-110

 2

32 

   

 17

 اصول نظام عمومی و برنامه جامع توسعه
30-08-120

 2

32 

   

 18

 کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای مرتبط با علوم رفتاری
30-08-111

3

32 

 32

ردیف 6

 19

 ارتباطات
30-08-121

 2

32 

   

 20

 آموزش‌های آزاد بزرگسالان
30-08-122

 2

32 

   

 21

 مبانی توسعه و عمران روستایی
30-08-123

 2

32 

   

 22

 اصول و بکارگیری رایانه در ترویج و آموزش کشاورزی
30-08-112

 2

16 

 32

 

 23

 ارزشیابی برنامه و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی
30-08-113

 2

16 

 32

ردیف 7

 24

 تحلیل نظام‌های (سامانه‌های) بهره‌برداری کشاورزی ایران
30-08-124

 3

32 

 32

 

 25

 سیر تکاملی ترویج و آموزش کشاورزی
30-08-114

1

16 

   

 26

 مقاله‌نویسی علمی و فنی
30-08-115

 2

16 

 32

 

 27

 سمینار (2)  

 1