فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته اقتصاد کشاورزی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته اقتصاد کشاورزی مقطع دکتری

دروس اصلي مشترک همه گرايش‌های اقتصاد کشاورزي

 

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد خرد پیشرفته   3 48   ندارد
2 اقتصاد کلان پیشرفته   3 48   ندارد

دروس اصلي گرايش اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد
2 سیاست های کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد

دروس اصلي گرايش اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته 1   3 48   ندارد
2 مدیریت واحد های کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد

 

دروس اصلي گرايش اقتصاد کشاورزی- بازاریابی کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 تحلیل تقاضای محصولات کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد
2 بازاریابی بین محصولات کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد

 

دروس اصلي گرايش اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد منابع طبیعی پیشرفته   3 48   ندارد
2 اقتصاد محیط زیست پیشرفته   3 48   ندارد

 

دروس انتخابی اقتصاد کشاورزی- همه گرایش ها

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته   3 48   ندارد
2 اقتصاد سنجی سری های زمانی   3 48   ندارد
3 اقتصاد سنجی  متغیرهای موهومی و سانسورشده   3 48   ندارد
4 تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی   3 48   ندارد
5 ارزیابی طرح ها و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست   3 48   ندارد
6 کاربرد برنامه ریاضی در کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد
7 تحلیلی تصمیم گیری کشاورزی   3 48   ندارد
8 اقتصاد منابع طبیعی پایان پذیر   3 48   ندارد
9 اقتصاد رفاه و کاربرد آن در کشاورزی   3 48   ندارد
10 تجارت بین المللی محصوات کشاورزی پیشرفته   3 48   ندارد
11 بازاریابی اینترنتی   3 48   ندارد
12 اقتصاد تولید پیشرفته 2   3 48   ندارد
13 تحقیق در عملیات پیشرفته   3 48   ندارد
14 اقتصاد بین الملل   3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی دوره کارشناسی ارشد- همه گرایش ها

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد خرد تکمیلی   3 48   ندارد
2 اقتصاد کلان تکمیلی   3 48   ندارد
3 اقتصاد سنجی تکمیلی 1   3 48   ندارد
4 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی   3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی   3 48   ندارد
2 سیاست های کشاورزی تکمیلی   3 48   ندارد
3 تجارت بین الملل محصولات کشاورزی   3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی   3 48   ندارد
2 مدیریت واحد های کشاورزی تکمیلی   3 48   ندارد
3 مدیریت ریسک کشاورزی   3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی- بازاریابی کشاورزی

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی    3 48   ندارد
2 بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی    3 48   ندارد
3 بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی    3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی    3 48   ندارد
2 اقتصاد محیط زیست تکمیلی   3 48   ندارد
3 اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی   3 48   ندارد

 

اقتصاد کشاورزی- همه گرایش ها (انتخابی)

ردیف نام درس کد درس واحد نظری عملی پیشنیاز یا زمان ارائه
1 اقتصاد سنجی تکمیلی 2   3 48   اقتصاد سنجی 1
2 روش تحقیق   2 32   ندارد
3 کاربرد روش های آماری در اقتصاد کشاورزی   3 48   ندارد
4 تحقیق در عملیات   3 48   ندارد
5 زبان تخصصی در اقتصاد کشاورزی   2 32   ندارد
6 ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی   3 48   ندارد
7 اقتصاد ریاضی تکمیلی   2 32   ندارد
8 تامین مالی کشاورزی   3 48   ندارد
9 مساله مخصوص   2 32   ندارد
10 سمینار   1 16   ندارد