فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته اصلاح نباتات مقطع کارشناسی ‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته اصلاح نباتات مقطع دکتری

دروس اصلی رشته اصلاح نباتات (دکتری)

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز
1 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی   3 48 ندارد
2 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های غیرزیستی   2 32 ندارد
3 ژنتیک بیومتری   3 48 ندارد
4 ژنتیک مولکولی   3 48 ندارد


دروس اختیاری رشته اصلاح نباتات دوره دکتری

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز
1
سیتوژنتیک تکمیلی
 
3
48
ندارد
2
سمینار
 
1
ندارد
3
ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی تکمیلی
 
3
32
32
ندارد
4
روشهای آزمایشگاهی در اصلاح نباتات
 
2
64
ندارد
5
مهندسی ژنتیک
 
3
48
ژنتیک مولکولی
6
طرح آزمایشهای کشاورزی پیشرفته
 
3
48
ندارد
7
اصلاح برای کیفیت محصولات گیاهی
 
2
32
ندارد
8
اصول تکامل گیاهان زراعی
 
3
48
ندارد
9
ژنتیک جمعیت
 
3
48
ندارد
10
ریاضیات تکمیلی
 
2
32
ندارد
11
آمار ریاضی
 
3
48
ندارد
12
برنامه ریزی خطی
 
2
32
آمار ریاضی
13
ژنتیک فیزیولوژیک تکمیلی
 
3
48
بیوشیمی تکمیلی
14
ژنتیک رشد و تمایز
 
2
32
ندارد
15
بیولوژی سلولی
 
3
48
ندارد
16
بیوشیمی تکمیلی
 
3
48
ندارد
17
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعتی
 
2
32
ندارد
18
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
 
3
32
32
ندارد
19
کاربرد کامپیوتر در اصلاح نباتات
 
2
48
ندارد

 

 دروس اصلی رشته اصلاح نباتات (کارشناسی ارشد)

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز

1

ژنتیک تکمیلی  

3

48

ندارد

2

ژنتیک کمی  

3

48

ندارد

3

روش های پیشرفته آماری  

3

48

ندارد

4

سیتوژنتیک  

3

32

32

ندارد

5

اصلاح نباتات تکمیلی  

3

48

ندارد

6

مباحث نوین در اصلاح نباتات  

3

32

5

7

سمینار  

3

ندارد

8

روش های تجزیه آماری چند متغیره  

3

32

3

 

دروس انتخابی رشته  اصلاح نباتات دوره کارشناسی ارشد

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز
1 روش تحقیق   2 32 ندارد
2 اثر تنش های محیطی بر گیاهان   2 32 ندارد
3 تکنولوژی بذر   2 16 32 ندارد
4 مسئله مخصوص   2 ندارد
5 اصلاح نباتات در باغبانی   3 48 ندارد
6 ژنتیک فیزیولوژیک   2 32 ندارد
7 اصلاخ نباتات کاربردی   2 64 ندارد
8 سیتولوژی   3 32 32 ندارد
9 سمینار(2)   1 ندارد
10 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات   3 32 32 ندارد
11 ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی   3 32 32 ندارد
12 کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری   2 16 32 ندارد