فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته آبیاری و زهکشی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته آبیاری و زهکشی مقطع دکتری

فهرست دروس مقطع دكتری

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 10 تعداد واحد اختیاری : 14
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1
تعداد واحد رساله : 24 جمع کل واحدها : 49


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8130121001  رياضيات مهندسي پيشرفته    
8130121002  آمارمهندسي پيشرفته    
8130121003  هيدروليك آبياري سطحي    
8130121004 مدل هاي رياضي در آبياري و زهكشي    


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 8130122001  
موضوعات پيشرفته در فيزيك آب و خاك
   
 8130122002  
مديريت آب در مزرعه
   
8131621002  
هيدروليك پيشرفته
   
 8130122004  
نفوذ و نشت آب در خاك
   
8131621004  
هيدروليك محاسباتي
   
8130122006  
تبخير و تعرق و نياز آبي
   
8130122007  
فيزيولوژي گياهي پيشرفته
   
8130122008  
اقتصاد آب در آبياري
   
8130122009  
اصول ارزيابي در پروژه­هاي آبياري و زهكشي
   
10  8130122010  
موضوعات خاص در آبياري و زهكشي
   
11  8130122011  
منابع و مسائل آب كشور
   
12  8130122012  
پديده انتقال مواد در خاك
   
13  8130122013  
استفاده از آبهاي نامتعارف
   
14  8130122014  
موضوعات خاص در آلودگي آب وخاك
   
15  8130122015  
كاربرد سنجش از راه دور در مسائل آبياري و ‏
زهكشي
   

 

سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
6630112011  سمینار    


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8130121006 رساله    24    
 

 

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 13 تعداد واحد اختیاری : 12
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 32


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8130111001  آبياري تحت فشار  3    
8130111002  آبياري سطحي  
8130111003  زهكشي تكميلي  
8130111004  رياضيات مهندسي تكميلي    
 8130111005  آمار مهندسي    


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
8130112001  روشهاي عددي كلاسيك    
8130112002    روشهاي عددي نوين   روشهاي عددي كلاسيك
8130112003     بهينه سازي    
8130112004     جريان درمحيط هاي متخلخل   مهندسي منابع آب
8130112005     روشهاي كامپيوتري در علوم آّب روشهاي عددي نوين
8130112006     كيفيت آب تكميلي  
8130112007     هيدروليك رسوب  
8130112008    فيزيك خاك پيشرفته  
8130112009     مهندسي منابع آب    
10  8130112010     هيدروليك مجاري روباز  
11  8130112011     رابطه آب و خاك و گياه تكميلي    
12  8130112012    هيدرومتئورولوژي   مهندسي منابع آب  
13  8130112013     هيدروديناميك    
14  8130112014     بهره برداري چند منظوره از منابع آب   مهندسي منابع آب  
15  8130112015     آبهاي زيرزميني پيشرفته    
16 8130111016  مدیریت و بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی 3    
17  8130111008  طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي    


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1   سمینار    1    


پایان نامه


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    پایان نامه   6