برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحث ویژه (فیزیک کوانتوم) (اختیاری) پورصالحی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 9:00-11:00 مکان: 1-118
# شناخت نانوذرات و فرآیندهای سنتز آن (اختیاری) دکتر سنجابی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 8:00-9:30 مکان: 1-118
# نانوتکنولوژی پیشرفته (1) (پایه) دکتر سنجابی دکتری درس(ت): یکشنبه 9:30-11:00 مکان: پ5
# مبانی فیزیک در نانوتکنولوژی (پایه) دکتر پورصالحی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 13:30-15:20 مکان: 1-118 - سه شنبه 9:30-11:00- مکان: کلاس 119-1
# اصول پیشرفته شیمی در نانوتکنولوژی (پایه) دکتر دلاوری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:30-15:20 مکان: کلاس پ5
# مباحث ویژه در نانوکامپوزیت ها (اختیاری) دکتر دلاوری دکتری درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 118-1
# نانو مواد(1) (اصلی) دکتر سنجابی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 11:00-12:30 مکان: پ5 - سه شنبه 9:30-11:00- مکان: کلاس 119-1
# نانوسرامیک ها (اختصاصی) دکتر طاهری نساج دکتری درس(ت): سه شنبه 9:30-11:00 مکان: 1-118