برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012088-01
 • دکتر عبداله زاده- دکتر نفاخ موسوی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 118-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012080-01
 • دکتر شاهوردی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30 مکان: پ 5 درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012081-01
 • دکتر مالک
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012061-01
 • دکتر مالک
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012094-01
 • دکتر میراسمعیلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012082-01
 • دکتر عبداله زاده- دکتر نفاخ موسوی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:30 مکان: 118-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012090-01
 • دکتر عبداله زاده
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: 118-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012091-01
 • دکتر میراسمعیلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: 118-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6012087-01
 • دکتر نفاخ موسوی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:00-11:00 مکان: 119-1
 • دریافت