برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013017-01
 • دکتر یوردخانی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013038-01
 • دکتر صراف ماموری
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 09:00-11:00 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013040-01
 • دکتر پروین علیزاده
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: 119-1 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013032-01
 • دکتر طاهری نساج
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013029-01
 • دکتر یوردخانی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013019-01
 • دکتر پروین علیزاده
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6013030-01
 • دکتر صراف ماموری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 5
 • دریافت