برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# الکتروشیمی پیشرفته (اختیاری) دکتر علی اف خضرایی کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30 مکان: 118-1
# ترمودینامیک پیشرفته (اختیاری) دکتر هادوی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30 مکان: 119-1
# آزمایشگاه روشهای نو ین مطالعه مواد (اصلی) صبورروح اقدم علیرضا کارشناسی‌ارشد
# آزمایشگاه خوردگی پیشرفته (اختصاصی) دکتر شهرابی فراهانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 119-1
# خوردگی پیشرفته (اصلی) دکتر شهرابی فراهانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: 119-1
# اکسیداسیون و خوردگی داغ (اصلی) دکتر صبور روح اقدم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: پ5