برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011034-01
 • دکتر شهرابی فراهانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011058-01
 • صبورروح اقدم علیرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011056-01
 • دکتر صبور روح اقدم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011054-01
 • دکتر علی اف خضرایی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30 مکان: 118-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011060-01
 • دکتر هادوی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30 مکان: 119-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6011052-01
 • دکتر شهرابی فراهانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: 119-1
 • دریافت