برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006093-01
 • دکتر گشتاسبی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006082-01
 • دکتر گشتاسبی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 223-1- درس(ت): چهارشنبه 11:00-12:30- مکان217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006067-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-18:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006069-01
 • دکتر طاهری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-09:30 مکان: 217-1- درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30- مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006094-01
 • دکتر احمدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 217-1- درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30- مکان217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006066-01
 • دکتر احمدی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 217-1- درس(ت): چهارشنبه 9:30-11:00- مکان:223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006070-01
 • دکتر طاهری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 223-1 - درس (ت): چهارشنبه 13:30-15:00- مکان:217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006090-01
 • دکتر نجاتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 223-1- درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:30- مکان217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006068-01
 • دکتر نجاتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 09:30-15:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006089-01
 • دکتر احمدی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 11:00-12:30 مکان: 217-1- درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00- مکان223-1
 • دریافت