برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006067-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-18:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6006066-01
 • دکتر احمدی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 217-1- درس(ت): چهارشنبه 9:30-11:00- مکان:223-1
 • دریافت