برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش های عددی در ژئومکانیک (اختصاصی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-18:00 مکان: 217-1
# ژئومکانیک پیشرفته (اصلی) دکتر احمدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 217-1- درس(ت): چهارشنبه 9:30-11:00- مکان:223-1