دکتری


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 مسعود حسني 1395 بررسي پارامترهاي موثر بربازيابي انتخابي فلزاتPGM از كاتاليست ها به كمك نانو ذرات مگنتيت
2 محمدرضا صمدزاده يزدي 1393 بررسي مكانيزم هاي بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي مس در حضور يون كلر
3 محمد رضا توكلي محمدي 1393 بررسي ضريب انتقال جرم درروش نوين استخراج فلوتاسيوني ستوني (CFE) ومدلسازي پارامترهاي موثر
4 محسن همتي چگني 1394 مدلسازي تاثير ميزان بارگيري حباب ها بر ثابت سينتيك شناورسازي كانيها
5 فراز سلطاني 1395 بررسي شرايط ترموديناميكي انحلال عناصر اصلي نادر خاكي موجود در كنسانتره فسفاتي
6 رحمان احمدي 1392 فلوتاسيون نرمه ها از باطله هاي معدني با تلفيقي از ميكرو نانو حبابها
7 حسن زارع توكلي 1395 بررسي عوامل موثر بر افزايش سينتيك بيوليچينگ ستوني كانسنگ اورانيوم
8 بيژن طاهري 1392 فلوتاسيون با كنترل پتانسيل كاني هاي سولفيدي مس با استفاده از واكنشگرهاي گوگرد دار