برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# طراحی و تحلیل آزمایش ها (اختیاری) خالصی محمدرضا دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
# فرآوری مواد معدنی و محیط زیست (اختیاری) دکتر خدادادی دربان کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان 223-1
# فرآوری مواد معدنی و محیط زیست (اختیاری) دکتر خدادادی دربان کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان 205
# کانه آرایی پیشرفته (اصلی) عبدالهی محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 217-1
# فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم ومدل سازی (اصلی) موسوی سیدمحمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 / درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00
# هیدرومتالورژی پیشرفته (اصلی) دکتر کلینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان 223-1 - چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: 223-1
# هیدرومتالورژی پیشرفته (اصلی) دکتر محمد نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان 205- چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: 205
# کانه آرایی پیشرفته (اصلی) دکتر عبدالهی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 205
# خردایش پیشرفته (اصلی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: پ5
# روش تحقیق (جبرانی) دکتر محمد نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
# روش تحقیق (جبرانی) دکتر محمد نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان:205
# فلوتاسیون پیشرفته (جبرانی) دکتر عبدالهی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 217-1
# فلوتاسیون پیشرفته (جبرانی) دکتر عبدالهی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان 205
# آزمایشگاه فلوتاسیون (جبرانی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد -
# فلوتاسیون پیشرفته (جبرانی) دکتر عبدالهی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان: 205