برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005052-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • -
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005100-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005059-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005059-02
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005034-01
 • دکتر محمد نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005034-02
 • دکتر محمد نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان:205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005115-01
 • دکتر جمشیدی زنجانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1- دوشنبه 15:00-16:30- مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005063-01
 • دکتر خالصی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005063-02
 • دکتر خالصی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 506
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005090-01
 • خالصی محمدرضا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005045-01
 • دکتر خدادادی دربان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005045-02
 • دکتر خدادادی دربان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان 205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005114-01
 • موسوی سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 / درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005051-02
 • دکتر عبدالهی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان: 205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005051-01
 • دکتر عبدالهی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005052-02
 • دکتر عبدالهی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 16:30-18:00 مکان 205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005125-01
 • دکتر شمس الدینی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-16:30 مکان: 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005057-01
 • عبدالهی محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005057-02
 • دکتر عبدالهی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005060-01
 • دکتر محمد نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:30-15:00 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005060-02
 • دکتر محمد نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهارشنبه 13:30-15:00 مکان:205
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005111-01
 • دکتر خدادادی دربان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 217-1 - درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005120-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005122-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005041-01
 • دکتر کلینی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان 223-1 - چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6005041-02
 • دکتر محمد نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان 205- چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: 205
 • دریافت