برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004094-01
 • دکتر موسوی نقلی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان پ 5 - دوشنبه: 11:00-12:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004225-01
 • دکتر بصیری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004181-01
 • دکتر صیادی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004031-01
 • دکتر صیادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان:223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004145-01
 • دکتر منجزی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان 217-1 - چهارشنبه: 09:30-11:00 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004112-01
 • دکتر صیادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004144-01
 • دکتر خادمی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان 217-1 - چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: پ5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004085-01
 • دکتر منجزی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان:217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004053-01
 • محمد نژاد سیما
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 217-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004208-01
 • دکتر بصیری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان 223-1 - دوشنبه: 08:00-09:30 مکان: 223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004113-01
 • دکتر خادمی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 11:00-12:30 مکان:223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004038-01
 • دکتر بصیری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-9:30 مکان:223-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6004096-01
 • دکتر خادمی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00 مکان 223-1 - دوشنبه: 09:30-11:00 مکان: 217-1
 • دریافت