برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# بررسی های فنی و اقتصادی در معادن سطحی (اختیاری) دکتر صیادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان:223-1
# مدیریت مالی (اختیاری) دکتر بصیری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-9:30 مکان:223-1
# چالزنی و انفجار پیشرفته (اختیاری) دکتر منجزی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان:217-1
# تحقیق در عملیات پیشرفته (اختیاری) دکتر صیادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: 217-1
# مدل های تصمیم گیری (اختیاری) دکتر خادمی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 11:00-12:30 مکان:223-1
# تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی (اختیاری) دکتر خادمی دکتری درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان 217-1 - چهارشنبه: 11:00-12:30 مکان: پ5
# برنامه ریزی تولید (اختیاری) دکتر منجزی دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان 217-1 - چهارشنبه: 09:30-11:00 مکان: پ5
# اقتصاد منابع معدنی و انرژی (اختیاری) دکتر صیادی دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
# ارزیابی ذخایر معدنی و زمین آمار (اختیاری) دکتر بصیری کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 217-1
# آمار و احتمالات پیشرفته (اصلی) دکتر موسوی نقلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان پ 5 - دوشنبه: 11:00-12:30 مکان: 217-1
# معدن کاری زیرزمینی پیشرفته (اصلی) دکتر خادمی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00 مکان 223-1 - دوشنبه: 09:30-11:00 مکان: 217-1
# مبانی اقتصاد و مدیریت (اصلی) دکتر بصیری کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان 223-1 - دوشنبه: 08:00-09:30 مکان: 223-1
# روش تحقیق (جبرانی) محمد نژاد سیما کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 217-1