زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
همام نفاخ موسوی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی جوشکاری پرتوالکترونی (EBW)، جوشکاری لیزر (LBW) و فرایندهای جوشکاری هیبریدی ساخت افزایشی، سوپرآلیاژها، سلولهای خورشیدی، مواد نانوساختار و مواد زیستی
حمیدرضا شاهوردی مهندسی مواد- شناسایی دانشیار مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی انجماد فلزات و آلیاژها- آلیاژهای نانوساختار فرآیندهای پیشرفته ساخت و سنتز مواد- عملیات سطحی بهبود خواص فلزات و آلیاژها
رضا میراسمعیلی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید و نانوبلوری شدن سطح- فرآیندهای ساخت افزایشی و پرینت سه بعدی فلز شبیه سازی در مهندسی و علم مواد
امیر عبداله زاده مهندسی مواد - شناسایی استاد مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی عملیات ترمومکانیکی - اتصال حالت جامد ((FSW-MPW مهندسی سطح Cold Spray- PACVD))