زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
احسان طاهری نساج مهندسی مواد – سرامیک دانشیار مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک کامپوزیت های سرامیک – سرامیک و سرامیک فلز نانو ساختار سرامیک‌های مهندسی نانو ساختار
رسول صراف ماموری مهندسی مواد - سرامیک دانشیار مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک سنتز نانو پودر و ساخت قطعات فلزی و سرامیکی نانو ساختار به روش تکنولوژی پودر سنتز نانوپودرهای فلزی و سرامیکی از مواد معدنی
پروین علیزاده سیگارپیچ مهندسی مواد - سرامیک مهندسی مواد-سرامیک دانشیار مهندسی متالورژی و مواد-سرامیک شیشه، شیشه- سرامیک 1-کامپوزیت‌های زمینه شیشه‌ای و نانوکامپوزیت ها 2- نانوالیاف 3- دی الکتریک