حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر سامان حسینخانی

دکتر صادق دردائی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر صادق دردائی

مدیران گروه ها


گروه انرژی‌های نو


گروه پرتابه‎ها


گروه زیست محاسباتی


گروه فناوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری