برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105034-01
 • نیکخواه مریم / صادقی زاده مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105036-01
 • توحیدی مقدم طاهره
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105031-01
 • نیکخواه مریم / تمجید شبستری الناز
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس شماره 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105021-01
 • توحیدی مقدم طاهره
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس شماره 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105038-01
 • کاظم نژادلیلی انوشیروان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 201
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105032-01
 • دلاوری حسن کیاده حمید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105014-01
 • عرب سیدشهریار / ظهیری جواد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105011-01
 • فردین دوست سمیه
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105040-01
 • حسینخانی سامان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105020-01
 • نیکخواه مریم
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت