برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# بیوفیزیک مولکولی و سلولی (اختیاری) دکتر حسین نادری منش و دکتر بیژن رنجبر کارشناسی‌ارشد شنبه 12- 10 کلاس 5002
# فناوری آنزیم و آنزیم شناسی (اختیاری) دکتر خسرو خواجه کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10- 8 کلاس 1101
# روش های آنالیز ریززیست ساختارها (اختیاری) دکتر الناز تمجید شبستری دکتری یکشنبه 12- 10کلاس شماره 2 دانشکده فناوری های برتر
# خودبازیابی در سامانه های زیستی (اختیاری) دکتر خسرو خواجه دکتری سه شنبه 17- 15 کلاس 1101
# اصول نانو فناوری (اصلی) دکتر مریم نیکخواه / دکتر الناز تمجید شبستری و دکتر طاهره توحیدی مقدم کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15- 13 کلاس 1101
# کاربردهای نانوزیست فناوری (اصلی) دکتر طاهره توحیدی مقدم / دکترسید مجتبی خیام نکویی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12- 10کلاس شماره 3 دانشکده فناوری های برتر
# آزمایشگاه نانو زیست فناوری (اصلی) دکتر مریم نیکخوه / دکتر الناز تمجید شبستری و دکتر طاهره توحیدی مقدم کارشناسی‌ارشد دوشنبه 17- 15 کلاس 1101
# زیست فناوری مولکولی (اصلی) دکتر مهرداد بهمنش کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12- 10اتاق شورا
# مواد و سامانه های ریززیست ساختارها (اصلی) دکتر حسین نادری منش و دکتر حامد باقری دکتری دوشنبه 15- 13 کلاس 5109
# روش های شناسایی ریززیست ساختارها (اصلی) دکتر مریم نیکخواه دکتری دوشنبه 12- 10 کلاس 1101
# کاربردهای ریززیست فناوری در علوم زیستی (اصلی) دکتر طاهره توحیدی مقدم دکتری یکشنبه 15- 13کلاس 1101