برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105035-01
 • دکتر مریم نیکخوه / دکتر الناز تمجید شبستری و دکتر طاهره توحیدی مقدم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 17- 15 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105030-01
 • دکتر مریم نیکخواه / دکتر الناز تمجید شبستری و دکتر طاهره توحیدی مقدم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 15- 13 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105039-01
 • دکتر حسین نادری منش و دکتر بیژن رنجبر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 12- 10 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105028-01
 • دکتر خسرو خواجه
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • سه شنبه 17- 15 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105019-01
 • دکتر الناز تمجید شبستری
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه 12- 10کلاس شماره 2 دانشکده فناوری های برتر
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105013-01
 • دکتر مریم نیکخواه
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 12- 10 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105043-01
 • دکتر مهرداد بهمنش
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 12- 10اتاق شورا
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105042-01
 • دکتر خسرو خواجه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه 10- 8 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105015-01
 • دکتر طاهره توحیدی مقدم
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 15- 13کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105033-01
 • دکتر طاهره توحیدی مقدم / دکترسید مجتبی خیام نکویی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 12- 10کلاس شماره 3 دانشکده فناوری های برتر
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5105012-01
 • دکتر حسین نادری منش و دکتر حامد باقری
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 15- 13 کلاس 5109
 • دریافت