برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش پژوهش و طراحی آزمایش (اختیاری) دکتر سید جواد مولی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 15 -13 کلاس 5109
# روش پژوهش و طراحی آزمایش (اختیاری) دکتر سید جواد مولی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 12- 10ساختمان پردیس
# ایمونوژنتیک (اصلی) دکترصادق باباشاه کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15- 13 کلاس 5109
# ژنتیک مولکولی (اصلی) دکترمجید صادقی زاده کارشناسی‌ارشد دوشنبه 10- 8 کلاس 5109
# ژنتیک انسانی تکمیلی (اصلی) دکتر مهرداد بهمنش کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12- 10 کلاس 1101
# مهندسی ژنتیک (اصلی) دکتر بهرام محمد سلطانی ورنوسفادرانی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 12- 10 کلاس 5109
# ایمونوژنتیک (اصلی) دکترصادق باباشاه کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12- 10ساختمان پردیس
# ژنتیک مولکولی (اصلی) دکترمجید صادقی زاده کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15- 13 ساختمان پردیس
# ژنتیک انسانی تکمیلی (اصلی) دکتر مهرداد بهمنش کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15- 13ساختمان پردیس
# مهندسی ژنتیک (اصلی) دکتر بهرام محمد سلطانی ورنوسفادرانی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 15- 13 ساختمان پردیس
# ژنتیک مولکولی پیشرفته 1 (اختصاصی) اساتید گروه دکتری دوشنبه 10- 8 کلاس 1101
# مهندسی ژنتیک پیشرفته 1 (اختصاصی) اساتید گروه دکتری چهارشنبه 12- 10 کلاس 1101
# مباحث جدید در ژنتیک ویژه (اختصاصی) دکتر صادق باباشاه / دکتر باقر یخچالی دکتری چهارشنبه 10- 8 کلاس 5005
# آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی (جبرانی) دکترموسی گلعلی زاده لهی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15- 13کلاس 5105
# آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی (جبرانی) دکترموسی گلعلی زاده لهی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12- 10 ساختمان پردیس