برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ایمونوبیولوژی (اختیاری) دکتر صادق حسن نیا / دکترمنوچهر میرشاهی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 10- 8 کلاس 5005
# اصول پژوهش و فناوری (اختیاری) دکتر سید مجتبی خیام نکویی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 12- 10 کلاس 5005
# تخریب پذیری بیومتریال در محیط های بیولوژیکی (اختیاری) دکتر مریم نیکخواه / دکتر حامد باقری و دکترالناز تمجید شبستری کارشناسی‌ارشد شنبه 13- 10 کلاس شماره 9 دانشکده فناوری های برتر
# سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن (اختیاری) دکتر مریم نیکخواه/ دکتر سامان حسینخانی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 13-10 دانشکده فناوری های برتر
# تخریب پذیری بیومتریال در محیط های بیولوژیکی (اختیاری) دکتر مریم نیکخواه / دکتر حامد باقری و دکترالناز تمجید شبستری کارشناسی‌ارشد دوشنبه 19- 16 کلاس شماره 8 دانشکده فناوری های برتر
# بیوشیمی غشاء (اختیاری) دکتر صادق حسن نیا دکتری یکشنبه 17 -15 کلاس 1101
# بیوشیمی پیشرفته پروتئین ها اسیدهای نوکلئیک (اختیاری) دکتر رضا حسن ساجدی / دکتر خسرو خواجه دکتری سه شنبه 12- 10 اتاق شورا
# سازوکار عمل آنزیمها (اختیاری) دکتر سامان حسینخانی دکتری یکشنبه 10- 8 کلاس 5002
# مباحث پیشرفته در بیوشیمی (اختیاری) دکتر منوچهر میرشاهی / دکتربهاره دبیرمنش و دکتر فرنگیس عطایی دکتری یکشنبه 12- 10 کلاس 5005
# زیست شناسی مولکولی پیشرفته (اصلی) دکتر بهاره دبیرمنش / دکترفرنگیس عطایی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 17- 15 کلاس 5005
# بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک (اصلی) دکتر سامان حسینخانی / دکتررضا حسن ساجدی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12- 10کلاس 5005
# آنزیم شناسی (اصلی) دکتر خسرو خواجه کارشناسی‌ارشد سه شنبه 10- 8 کلاس 1101
# پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی (اختصاصی) دکتر حامد باقری کارشناسی‌ارشد دوشنبه 13- 10 کلاس شماره 9 دانشکده فناوری های برتر
# زیست سازگاری (اختصاصی) دکتر کشوری کارشناسی‌ارشد شنبه 16- 13کلاس شماره9 دانشکده فناوری های برتر
# زیست شناسی مولکولی پیشرفته (اصلی) دکتر بهاره دبیرمنش / دکترفرنگیس عطایی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 17- 15 کلاس 5005
# پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی (اختصاصی) دکتر حامد باقری کارشناسی‌ارشد شنبه 19- 16 کلاس شماره 9 دانشکده فناوری های برتر