برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103072-01
 • عطایی فرنگیس
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103072-02
 • عطایی فرنگیس
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103079-01
 • عرب سیدشهریار
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103071-01
 • حسن نیا صادق
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103073-01
 • حسینخانی سامان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103076-01
 • دبیر منش بهاره
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103076-02
 • دبیر منش بهاره
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ع): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103075-01
 • حسن ساجدی رضا / خیام نکوئی سیدمجتبی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103023-01
 • خواجه خسرو
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103017-01
 • حسن ساجدی رضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5103018-01
 • بهمنش مهرداد / تقدیر مجید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: 5005
 • دریافت