حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر خسرو خواجه

مدیران گروه ها

دکتر فائزه قناتی

دکتر فائزه قناتی
گروه علوم گياهی

دکتر صادق حسن نیا

دکتر صادق حسن نیا
گروه بيوشيمی

دکتر سیدشهریار عرب

دکتر سیدشهریار عرب
گروه بيوفيزيك

دکتر مریم  نیکخواه(سرپرست)

دکتر مریم نیکخواه(سرپرست)
گروه ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)