متن کامل خبر


 
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان جدید

خلاصه خبر: از سوی اداره آموزش دانشکده علوم ریاضی راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جدید ورودی نیمسال اول 96- 95 اعلام شد.

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد جد، ورودی نیمسال اول 96- 95
از سوی اداره آموزش دانشکده علوم ریاضی راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی نیمسال اول 96-95 به تفکیک رشته تحصیلی به شرح ذیل اعلام می گردد:

*- رشته علوم کامپیوتر/گرایش محاسبات علمی(کارشناسی ارشد)
روزانه/پردیس/ نوبت دوم
نیمسال اول(جدول شماره1)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر علی رجایی پایه 4 نظریه علوم کامپیوتر*
دکتر منصور رزقی اصلی 4 محاسبات ماتریسی*
دکتر علی رجایی اصلی 4 پیچیدگی محاسبه

دانشجویان ورودی جدید، حتما باید درس های ستاره دار(*)جدول شماره (1) را اخذ نمایند . در صورت هماهنگی و کسب موافقت گروه دانشجویان می توانند درس پیچیدگی محاسبه را نیز اخذ نمایند.

*- رشته آمار(کارشناسی ارشد)
روزانه/نوبت دوم/پردیس
نیمسال اول(جدول شماره 2)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر تابان باغفلکی اصلی 4 استنباط آماری (1 )
دکتر موسی گل علی زاده اختیاری 4 آنالیز چند متغیره ( 1 )
دکتر مجید جعفری خالدی اصلی 4 آنالیز ریاضی (2 )

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید باید هر سه درس (جدول شماره 2) بالا را ثبت نام نمایند.


*- رشته آمار(دکتری)
روزانه/نوبت دوم
نیمسال اول(جدول شماره 3)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر مجتبی گنجعلی اصلی 3 استنباط آماري پيشرفته
دکتر محسن محمدزاده اختیاری 3 مباحثی پیشرفته در آمار

دانشجویان دکتری ورودی جدید باید هر دو درس (جدول شماره 3) بالا را ثبت نام نمایند


*-ریاضی محض/گرایش آنالیز وهندسه
روزانه/نوبت دوم/پردیس
نیمسال اول(جدول شماره 4)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر خسرو تاج بخش اصلی 4 آنالیز حقیقی (1)
دکتر سیدمحمدباقر کاشانی اصلی 4 هندسه منیفلد(1)

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش آنالیز و هندسه حتما باید در دو درس(جدول شماره 4) بالا ثبت نام نمایند. این دانشجویان با هماهنگی مدیر گروه و استاد راهنما می توانند درس سومی نیز انتخاب نمایند.


*-ریاضی محض/گرایش جبر/ گرایش منطق
روزانه/نوبت دوم/پردیس
نیمسال اول(جدول شماره 5)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر ناصر گلستانی اصلی 4 آنالیز حقیقی (1)
دکتر ایمان ستایش اصلی 4 جبر پیشرفته

دانشجویان دکتری جدید ریاضی محض ورودی نیمسال اول 96-95 برای انتخاب واحد با مدیر گروه ریاضی محض هماهنگی نمایند.

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید گرایش جبر و منطق حتما باید دو درس(جدول شماره 5) بالا را ثبت نام نمایند . این دانشجویان با هماهنگی مدیر گروه و استاد راهنما می توانند درس سومی نیز انتخاب نمایند.


*- رشته ریاضی کاربردی/ گرایش زیست ریاضی
روزانه/نوبت دوم/ پردیس
نیمسال اول(جدول شماره 6)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر سید محمد حسینی اصلی 4 آنالیز عددی پیشرفته
دکتریوسف جمالی اختیاری 4 مقدمه ای بر زیست ریاضی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید حتما باید دو درس(جدول شماره 6) بالا را ثبت نام نمایند.


*- رشته ریاضی کاربردی/ گرایش آنالیز عددی
روزانه/ نوبت دوم/ پردیس
نیمسال اول(جدول شماره7)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر سید محمد حسینی اصلی 4 آنالیز عددی پیشرفته
دکتر محمدرضا اصلاحچی اصلی 4 تحقیق در عملیات پیشرفته

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید حتما باید دو درس(جدول شماره 7) بالارا ثبت نام نمایند.


*- رشته ریاضی کاربردی/ ریاضیات مالی
روزانه
نیمسال اول(جدول شماره8)


مدرس نوع درس تعداد واحد نام درس
دکتر مهدیه طهماسبی اصلی 3 نظريه اندازه و احتمال
دکتر مهدیه طهماسبی اصلی 3 فرآيند هاي تصادفي
دکتر محمدعلی رستگارسرخه اختیاری 3 مهندسي مالي

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید حتما باید دو درس(جدول شماره 8) بالارا ثبت نام نمایند.

دانشجویان دکتری جدید ریاضی کاربردی ورودی نیمسال اول 96-95 برای انتخاب واحد با مدیر گروه ریاضی کاربردی هماهنگی نمایند.

17 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1773