برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5204058-01
 • رزقی آهق منصور
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5204055-01
 • رجائی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / امتحان(1396.04.07) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت