برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202102-01
 • سعدی فرشته
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202024-01
 • گلستانی ناصر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: 301ساختمان خوارزمی / درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: 301ساختمان خوارزمی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202091-01
 • دورودیان فاطمه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202015-01
 • موسوی سیداحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202283-01
 • موسوی سیداحمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-اول-5105
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202213-01
 • ملک علاءالدین
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.04.07) ساعت : 08:30-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202302-01
 • ستایش ایمان
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202049-01
 • تاج بخش خسرو
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202126-01
 • ایرانمنش علی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202306-01
 • رجائی علی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202122-01
 • حیدری عباس
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-اول-5105
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202005-01
 • میرزائی مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 302ساختمان خوارزمی / درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: 302ساختمان خوارزمی / امتحان(1396.04.05) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202154-01
 • امینی سیدمسعود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202381-01
 • باقری سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202206-01
 • تاج بخش خسرو
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202103-01
 • کاشانی سیدمحمدباقر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5202090-01
 • حیدری عباس
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006 / درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-1006
 • دریافت