برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5201083-01
 • محمدزاده درودی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / امتحان(1396.04.07) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5201034-01
 • گلعلی زاده لهی موسی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.04.07) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5201094-01
 • جعفری خالدی مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5201093-01
 • باغفلکی تابان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-اول-5105 / امتحان(1396.03.31) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5201015-01
 • جعفری خالدی مجید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت