متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم فرشته عثمانی ، گروه آمار زیستی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته عثمانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر ابراهیم حاجی زاده
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکترانوشیروان کاظم نژاد
  • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم محمد غلامی فشارکی
  • استادیار مشاور اول: استاد محترم جناب آقای دکترعلی اکبر راسخی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترحجت زراعتی
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتراکبر بیگلریان
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی - ساختمان پزشکی یک قدیم ط همفک سالن سینمار
  • تاریخ: 1397/10/12
  • ساعت: 15-17
5 دی 1397 / تعداد نمایش : 59