کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 بهاره نائيني پردیس دانشگاهی 1396
2 سيمين محمدي اذر نوبت دوم 1394
3 مرجان رنگ چي روزانه 1394
4 فرزانه زارعي اردستاني روزانه 1394
5 مژگان نوروزي روزانه 1394
6 مريم علائي روزانه 1394
7 مصطفي ابراهيمي روزانه 1394
8 مهران مرزاني روزانه 1396
9 فائزه همتيان روزانه 1396
10 عباسعلي سالاري فر روزانه 1396
11 پيام محمدي روزانه 1396
12 يوسف فراهاني روزانه 1396
13 سارا علي حسين زاده روزانه 1394
14 ارمين ناظمي زاده روزانه 1396