کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 فرزانه زارعي اردستاني روزانه 1394
2 مژگان نوروزي روزانه 1394
3 مريم علائي روزانه 1394
4 معصومه فيضي روزانه 1394
5 سارا علي حسين زاده روزانه 1394
6 مرجان رنگ چي روزانه 1394
7 مصطفي ابراهيمي روزانه 1394
8 زهرا حقيقي محمدآبادي روزانه 1396
9 فائزه همتيان روزانه 1396
10 ارمين ناظمي زاده روزانه 1396
11 پيام محمدي روزانه 1396
12 مهران مرزاني روزانه 1396
13 يوسف فراهاني روزانه 1396
14 عباسعلي سالاري فر روزانه 1396
15 سيمين محمدي اذر نوبت دوم 1394
16 سعيد عسگري پردیس دانشگاهی 1396