برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آزمایشگاه عملی 1 ارشد (اصلی) دکتر بامداد/ دکتر سلیمان جاهی کارشناسی‌ارشد آزمایشگاه ویروس شناسی در ساعات تنظیم شده بر اساس نحوه کار
# مباحث خاص دکتری (اصلی) دکتر سلیمان جاهی /دکتر بامداد دکتری سالن سمینار ویروس شناسی
# پیشرفته2 (اصلی) دکتر سلیمانجاهی – دکتر روانشاد- دکتر بامداد دکتری سالن سمینار ویروس شناسی
# عمومی نوین (اصلی) دکتر سلیمان جاهی/ دکتر روانشاد /دکتر بامداد دکتری سالن سمینار ویروس شناسی
# مباحث خاص ارشد (اصلی) دکتر بامداد/ دکتر سلیمان جاهی کارشناسی‌ارشد سالن سمینار ویروس شناسی
# سیستماتیک (اصلی) دکتر بامداد – دکتر سلیمانجاهی کارشناسی‌ارشد سالن سمینار ویروس شناسی
# آزمایشگاه عملی 1 دکتری (اصلی) دکتر سلیمان جاهی/ دکتر بامداد /دکتر روانشاد دکتری ویروس شناسی
# آربوویروسها (اصلی) دکتر سلیمان جاهی – دکتر بامداد کارشناسی‌ارشد گروه ویروس شناسی