برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ژنتيك قارچ ها (اختیاری) شمس قهفرخي معصومه، پيرستاني مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# مايكوتوكسين ها و مايكوتوكسيكوزيس (اختیاری) شمس قهفرخي معصومه دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# بيوتكنولوژي و روش هاي مولكولي در قارچ شناسي پزشكي (اختیاری) رودبارمحمدي شهلا، بحيرائي نفيسه دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# اپيدميولوژي و اصول پيشگيري از بيماريها (اختیاری) يادگاري محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# كارآموزي در عرصه (آزمايشگاهي) (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي  کارشناسی‌ارشد
# بيمارهاي قارچي احشايي (اختصاصی) رودبارمحمدي شهلا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# بيماريهاي قارچي زيرجلدي و مخاطي (اختصاصی) شمس قهفرخي معصومه کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# بيماريهاي پوست (اصلی) منصوري پروين دکتری
# مواد ضد عفوني كننده ،گندزدا و نگهدارنده (اصلی) رودبارمحمدي شهلا دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# هيستو پاتولوژي بيماريهاي قارچي (اصلی) شمس قهفرخي معصومه دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00
# اپيدميولوژي بيماريهاي قارچي (اصلی) يادگاري محمدحسين دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# حيوانات آزمايشگاهي و نگهداري از آنها (اصلی) يادگاري محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00