برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# الکتروفیزیولوژی (اختیاری) جوادمیرنجفی زاده، سعیدسمنانیان دکتری چهارشنبه 12-10 سه شنبه 17-15/سالن سمینار
# زیست شناسی ملکولی، سلولی (اختیاری) محمد جوان دکتری دوشنبه 15-13/سالن سمینار
# نوروبیولوژی (اختیاری) یعغوب فتح الهی دکتری یکشنبه 12-10/سالن سمینار
# بیولوژی ملکولی (اختیاری) محمدجوان کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 10-8/سالن سمینار
# بیوفیزیک (اختیاری) جوادمیرنجفی زاده، یعقوب فتح الهی کارشناسی‌ارشد شنبه 10-8 شنبه 12-10 /سالن سمینار
# فارماکولوژی (اختیاری) لیلا درگاهی کارشناسی‌ارشد شنبه 15-13/سالن سمینار
# موضوعات خاص در فیزیولوژی (اختیاری) محمدرضا رئوفی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12-10/سالن سمینار
# فیزیولوژی اعصاب و حواس (اختصاصی) محمدجوان، سعیدسمنانیان، جوادمیرنجفی زاده حسین استکی دکتری یکشنبه17-15 ، دوشنبه12-10/سالن سمینار
# فیزیولوژی تنفس (اختصاصی) محمدرضا رئوفی، سهراب حاجی زاده دکتری یکشنبه15-13 ، دوشنبه 15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی سلول (اختصاصی) محمدجوان، سعیدسمنانیان، جوادمیرنجفی زاده دکتری چهارشنبه12-10،یکشنبه 17-15/سالن سمینار
# فیزیولوژی قلب و گردش خون (اختصاصی) محمدرضا رئوفی، سهراب حاجی زاده دکتری چهارشنبه10-8،یکشنبه15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی غدد درون ریز (اختصاصی) اصغرقاسمی دکتری دوشنبه12-10/سالن سمینار
# فیزیولوژی کلیه و مایعات (اختصاصی) جوادمیرنجفی زاده، سحرکیانی دکتری شنبه10-12. شنبه 10-8/سالن سمینار
# فیزیولوژی گوارش (اختصاصی) حسین عزیزی دکتری دوشنبه 10-8/سالن سمینار
# فیزیولوژی سلول (اختصاصی) حسین عزیزی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15-13 /سالن سمینار
# روش های فیزیولوژی (اختصاصی) سعید سمنانیان کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی قلب و گردش خون (اختصاصی) محمدرضا رئوفی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی اعصاب (اختصاصی) یعقوب فتح الهی، حسین عزیزی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه10-8،یکشنبه15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی غدد درون ریز (اختصاصی) جوادمیرنجفی زاده کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10-12/سالن سمینار
# فیزیولوژی تنفس (اختصاصی) محمدرضا رئوفی کارشناسی‌ارشد شنبه 17-15/سالن سمینار
# فیزیولوژی گوارش (اختصاصی) حسین عزیزی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15-13/سالن سمینار
# فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن (اختصاصی) حسین عزیزی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 13-10/سالن سمینار
# سیستم های اطلاع رسانی (جبرانی) مهرداد روانشاد دکتری یکشنبه 10-8/سالن سمینار
# نوروآناتومی (جبرانی) منصوره موحدین کارشناسی‌ارشد شنبه 15- 13 /سالن سمینار
# سیستم های اطلاع رسانی (جبرانی) مهرداد روانشاد کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10-8/سالن سمینار