برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# فارماكولوژي درتوانبخشي (اختیاری) روانبد رويا، رضايي محسن دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# فيزيو تراپي در ضايعات عضلاني - اسكلتي (اختیاری) كهريزي صديقه، تركمان گيتي، روانبد رويا دکتری درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
# فيزيولوژي پيشرفته اعصاب وعضلات (اصلی) فتح الهي ننه كران يعقوب دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00