برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016069-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016024-01
 • ترکمان گیتی / کهریزی صدیقه
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ع): سه شنبه 09:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016013-01
 • کهریزی صدیقه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016090-01
 • ترکمان گیتی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016014-01
 • بحرپیما فرید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016074-01
 • دارایی بهرام / رضایی محسن / روانبد رویا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2016008-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ع): شنبه 08:00-12:00 / درس(ع): دو شنبه 08:00-12:00 / درس(ع): چهار شنبه 08:00-12:00
 • دریافت