برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روشهاي نوين در تصوير برداري فراصوتي تشخيصي (اختیاری) مختاري ديزجي منيژه دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# آثار بيولوژيكي و حفاظت در برابر امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي غيريونيزان (اختیاری) مختاري ديزجي منيژه، عبدالمالكي پرويز دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00
# دزيمتري داخلي، حفاظت پرتوي در پزشكي هسته اي (اختیاری) رجبي حسين دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# كاربردهاي روشهاي شبيه سازي مونت كارلو در پزشكي هسته اي (اختیاری) رجبي حسين دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# انكولوژي پرتوي (اختیاری) عقيلي مهدي کارشناسی‌ارشد
# ليزر و كاربرد آن در پزشكي (اختیاری) مختاري ديزجي منيژه کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# مباحث جديد در راديوبيولوژي (اختصاصی) مزداراني حسين دکتری
# مباحث ويژه در آشكار سازي و دزيمتري پرتوها (اختصاصی) هاشمي ملايري بيژن دکتری درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
# مباني نظري در تشكيل تصوير (اختصاصی) رجبي حسين دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# روش تصوير برداري با 1MR (اختصاصی) نظام زاده مرضيه کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# حفاظت دربرابر پرتوهاي يونيزان در مراكز پرتوپزشكي (اختصاصی) هاشمي ملايري بيژن کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# سيستمهاي تصوير برداري تخصصي با اشعه ايكس (اختصاصی) رجبي حسين، نظام زاده مرضيه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# زبان انگليسي تخصصي (اصلی) هاشمي ملايري بيژن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# اصول آشكارسازي و دزيمتري پرتوها (اصلی) هاشمي ملايري بيژن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00