برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش هاي پيشرفته مولكولي (اختیاری) طريحي تقي دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# كار آموزي (اختصاصی) رضازاده ولوجردي مجتبي، حلوايي ايمان کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
# علوم تشريح اندام (اختصاصی) اميدي آمنه کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-17:00
# خون، سيستم لنفاوي و غدد درون ريز (اختصاصی) رضازاده ولوجردي مجتبي، حلوايي ايمان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# علوم تشريح سر و گردن (اختصاصی) رضازاده ولوجردي مجتبي، اميدي آمنه، حلوايي ايمان، موحدين منصوره کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# علوم تشريح تنه 2 (اختصاصی) صالح نيا مژده، طريحي تقي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# نوروآناتومي پيشرفته (اصلی) موحدين منصوره دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00
# آناتومي سطحي (اصلی) اميدي آمنه دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# بافت شناسي پيشرفته 2 (اصلی) رضازاده ولوجردي مجتبي، صالح نيا مژده دکتری