برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سم شناسي باليني (اصلی) سودي مليحه، دارايي بهرام، رضايي محسن کارشناسی‌ارشد
# سم شناسي محيطي عملي (اصلی) خوانين علي کارشناسی‌ارشد
# سم شناسي محيطي نظري (اصلی) رضايي محسن کارشناسی‌ارشد
# داروشناسي 2 (اصلی) سودي مليحه، دارايي بهرام، رضايي محسن کارشناسی‌ارشد
# سم شناسي عملي (اصلی) سودي مليحه، رضايي محسن کارشناسی‌ارشد
# روش هاي تجزيه دستگاهي عملي (اصلی) سودي مليحه کارشناسی‌ارشد درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00