برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013009-01
 • دارایی بهرام رضایی محسن / سودی ملیحه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013016-01
 • دارایی بهرام
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013011-01
 • دارایی بهرام / رضایی محسن / سودی ملیحه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013014-01
 • خوانین علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013013-01
 • رضایی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2013021-01
 • دارایی بهرام / رضایی محسن / سودی ملیحه
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت