برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ژنتيك بيوشيميايي انساني (اختیاری) شهبازي شيرين دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# اخلاق و ايمني زيستي (اختیاری) مزداراني حسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# ژنتيك سوماتيكي و سيتوپلاسمي (اختیاری) گرشاسبي مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# ژنتيك مولكولي (اختصاصی) نوروزي نيا مهرداد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
# ژنتيك جمعيت (اختصاصی) اكبري محمدتقي کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# كارورزي تخصصي بيمارستاني (اصلی) مزداراني حسين، اكبري محمدتقي، شهبازي شيرين، گرشاسبي مسعود، نوروزي نيا مهرداد دکتری
# ژنتيك ايمني پيشرفته (اصلی) اكبري محمدتقي، گرشاسبي مسعود دکتری
# ژنتيك مولكولي پيشرفته (اصلی) شهبازي شيرين، گرشاسبي مسعود دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# مشاوره ژنتيك (اصلی) نوروزي نيا مهرداد، اكبري محمدتقي دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# ژنتيك جمعيت (جبرانی) اكبري محمدتقي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00