برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آسيب شناسي بيماريهاي هدف سلول درماني (اختیاری) سليماني مسعود، صوفي زمرد مينا دکتری درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
# كاربرد نانوو زيست فناوري در سلول درماني (اختیاری) غياث محمدعادل دکتری درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# اصول استاندارد سازي فرآورده ها و ايمني زيستي (اختصاصی) صوفي زمرد مينا دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# اصول سلول هاي بنيادي (اختصاصی) سليماني مسعود، صوفي زمرد مينا دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# پيشرفت هاي نوين در خون شناسي (اختصاصی) آبرون سعيد، سليماني مسعود، كاوياني جبلي سعيد دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# رويكرد تشخيصي بيماري هاي خوني (اختصاصی) آبرون سعيد، سليماني مسعود، كاوياني جبلي سعيد دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# مديريت خدمات آزمايشگاهي (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي  دکتری درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00
# اصول سلول درماني و ژن درماني (اختصاصی) سليماني مسعود دکتری درس(ت): يك شنبه 16:00-17:00
# تضمين كيفيت و كنترل كيفي در خون شناسي و انتقال خون (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي  دکتری درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00
# بيوانفورماتيك پزشكي (اختصاصی) غياث محمدعادل دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# بيماري هاي عفوني قابل انتقال از طريق تزريق خون و فرآورده هاي خوني (اختصاصی) كاوياني جبلي سعيد، پورفتح اله علي اكبر دکتری درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00
# سمينار خون شناسي (اختصاصی) آبرون سعيد، سليماني مسعود، كاوياني جبلي سعيد دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# كنترل كيفي در خون شناسي و بانك خون (اصلی) اساتيد گروه آموزشي  کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00
# ايمونوهماتولوژي و انتقال خون (اصلی) كاوياني جبلي سعيد، پورفتح اله علي اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00
# خون شناسي 2(گلبول هاي سفيد) (اصلی) آبرون سعيد، سليماني مسعود، كاوياني جبلي سعيد کارشناسی‌ارشد
# مباني كشت سلول و سلولهاي مغز استخوان (اصلی) سليماني مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00
# ايمني شناسي پيشرفته (اصلی) آبرون سعيد، سليماني مسعود، كاوياني جبلي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00