آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه تشخیص مولکولی آزمایشگاه تشخیص مولکولی
2 آزمایشگاه تکنولوژی آنزیم دكتر لطفي
3 آزمایشگاه بیوشیمی بالینی - هورمون دكتر تقی خانی
4 آزمایشگاه تحقیقات سرطان خانم دکتر کرمی
5 آزمایشگاه ساختار فعالیت بیوماکرو مولکول‌ها خانم دکتر بطحایی
6 آزمایشگاه بیولوژی مولکولی دکتر علامه