برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • 2009068-01
 • رسائی محمدجواد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • 2009078-01
 • بطحائی سیده زهرا / مصباح نمین سیدعلیرضا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • 2009076-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • 2009071-01
 • تقی خانی محمد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه