زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آماركاربردي (اختیاری) غلامي فشاركي محمد کارشناسی‌ارشد
# هماتولوژي (اختیاری) آبرون سعيد، كاوياني جبلي سعيد کارشناسی‌ارشد
# كارورزي در آزمايشگاه تشخيص طبي (اصلی) تقي خاني محمد دکتری
# موادمعدني اصلي وكمياب (اصلی) مصباح نمين سيدعليرضا، صاحبقدم لطفي عباس دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي سرطان (اصلی) كرمي تهراني فاطمه صغري، علامه عبدالامير دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# كارآموزي بيمارستاني (اصلی) تقي خاني محمد کارشناسی‌ارشد
# بيوشيمي غشا و اعصاب (اصلی) بطحائي سيده زهرا، مصباح نمين سيدعليرضا دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي باليني (اصلی) كرمي تهراني فاطمه صغري کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي هورمونها و تومور ماركرها (اصلی) رسائي محمدجواد، تقي خاني محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار
# بيوشيمي و تشخيص مولكولي (اصلی) مصباح نمين سيدعليرضا، علامه عبدالامير کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمينار