برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ارزيابي ريسك (اختیاری) مرتضوي سيدباقر دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 401
# فناوري نانو و بهداشت حرفه اي (اختیاری) جنيدي جعفري احمد دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 401
# انسان و ارتعاش (اختیاری) خوانين علي دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 401
# آناليز دستگاهي (اختیاری) اصيليان مهابادي حسن دکتری
# روشنايي (اصلی) خوانين علي دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 401
# گرمايش، سرمايش و رطوبت (اصلی) اصيليان مهابادي حسن دکتری درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 401
# طراحي سيستمهاي كنترل صدا و ارتعاش درصنعتن (اصلی) خوانين علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 401
# طراحي سيستم هاي كنترل گرما،سرماو رطوبت (اصلی) اصيليان مهابادي حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 401
# ايمني در محيط كار (اصلی) مرتضوي سيدباقر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 401
# ارزشيابي آلاينده هاي هوا (اصلی) اصيليان مهابادي حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 401