آزمایشگاه فعالیت بیوماکرومولکول‌ها


 
نام کامل آزمایشگاه نام دستگاه تعرفه دانشجویان همان آزمایشگاه تعرفه دانشجویان دانشکده تعرفه دانشجویان دانشگاه تعرفه دانشجویان خارج دانشگاه درصدپرداخت اولیه نام شرکت
سازنده دستگاه
و مدل
توضیحات دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول دستگاه
ساختار - فعالیت بیوماکرومولکولها اسپکتروپلاریمتر CD 0 500.000 500.000 1.000.000 100 CD J810 Jasco Spectropolarimeter اسپکتروپلاریمتر -تعیین ساختار پروتئینها خانم دکتر بطحایی