آزمایشگاه عمومی


 
نام دستگاه واحد خدمات (نمونه، ساعت، روز و...) تعرفه دانشجویان همان آزمایشگاه تعرفه دانشجویان دانشکده تعرفه دانشجویان دانشگاه تعرفه دانشجویان خارج دانشگاه درصدپرداخت اولیه نام شرکت
سازنده دستگاه
و مدل
توضیحات دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول دستگاه
اتمیک ابسوربشن شعله ای نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 100000 150.000 50 shimadzu (AA-670) اندازه گیری عناصر در نمونه های بیولوژیکی، معدنی ، دارویی ، کشاورزی، محیط زیست در حد ppm اعظم افشارنادری
اتمیک ابسوربشن بدون شعله نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 100000 350.000 50 shimadzu (AA-670G) اندازه گیری عناصر در نمونه های بیولوژیکی، معدنی ، دارویی ، کشاورزی، محیط زیست در حد ppb اعظم افشارنادری
اتو آنالایزر بیوشیمی نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 70000 70.000 50 technicon RA-1000 اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی در سرم و مایعات بیولوژیکی بدن انسان اعظم افشارنادری
الکتروفورز نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 100000 100.000 50 elphor تشخیص پروتیین ها در نمونه های بیولوژیکی اعظم افشارنادری
اسکنر الکترفورز نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 50000 50.000 50 helena تعیین درصد و تعیین غلظت فراکشنهای پروتیین ، آنزیم ، کلسترول و... بر حسب بار الکتریکی اعظم افشارنادری
اسپکترو فتومتر uv-120 نمونه بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 50000 50.000 50 shimadzu UV120 بررسی ساختمان مولکولی، شناسائی ترکیبات، مقایسه ساختمان‌ها، یافتن طول موج ماکزیمم جذب و . . . اعظم افشارنادری
سانتریوفوژ معمولی ساعتی بدون هزینه بدون هزینه از محل اعتبار پژوهشی 50000 100.000 50 Kubota جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن اعظم افشارنادری
اسپکتروفتومتر   0 50.000 50.000 100.000 0 shimadzu-UV-3100 اسپکتر فتومتر با دقت بسیار بالا و محدوده طول موج وسیع قابلیت اندازه گیری میزان جذب نمونه های مختاف در کلیه طول موجها را با دقت ppb را دارد. اعظم افشارنادری
اسپکترو فلوروفتومتر   0 70.000 100.000 200.000 0 Shimadzu -RF-5000 اسپکتروفلوریمتر بادقت بسیار بالا که قابلیت اندازه گیری میزان نشر فلورسانس انواع نمونهای آلی و معدنی را دارد. بتول اعتمادی کیا