آزمایشگاه بیولوژی ملکولی


 

bullet زمینه‌های تحقیقاتی

  1. تحقیقات بنیادی و بالینی سرطان: با تاکید بر مارکرهای ملکولی
  2. بیولوژی ملکولی سلولهای بنیادی مزانشیمی و تمایز آنها
  3. سیستم آنتی اکسیدانی در بیماری مولتیپل اسکروز مدل موشی EAE))

bullet تاریخچه فعالیتهای آزمایشگاه بیولوژی ملکولی

  1. آزمایشگاه بیولوژی ملکولی با تلاش وهمت دکتر علامه از سال 1369 اغاز بکار کرد. با دریافت گرانت از معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات در زمینه متابولیزم مواد شیمیایی سرطان زا و فرایند سرطان زایی شروع به فعالیت کرد. بموازات آن تحقیقات در زمینه شناسایی مارکرهای ملکولی در سرطانهای انساتی )بالینی( انجام گرفت. این زمینه از تحقیقات با همکاری بیمارستانها و مراکز درمانی شوع شد و هنوز هم ادامه دارد. در هر دو زمینه تحقیقات سرطان دستاوردهای جدیدی داشته ایم که بخش عمده آن در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است .
  2. از سال 1385 با دریافت گرانت پژوهشی از ستاد توسعه سلولهای بنیادی در این آزمایشگاه تحقیقات بر روی جداسازی و تمایز و کاربرد سلولهای بنیادی شروع شد. بخش عمده بودجه طرح صرف راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کشت سلولهای بنیادی گردید که با دریافت سایر گرانتها محقیقین و دانشجویان زیادی از امکانات این آزمایشگاه بهره مند شدند و دستاوردهای جدید و مهمی در زمینه سلولهای بنیادی معرفی گردید.
  3. زمینه دیگر تحقیقات در آزمایشگاه بیولوژی ملکولی بررسی نقش حفاظتی سیستم آنتی اکسیدانی بر دژنراسیون مغز و نخاع در بیماری مولتیپل اسکروز) (MSکه عمدتا در مدل موشی EAE انجام میگردد. این تحقیق با همکاری محققین ایرانی در دانشگاه لوند- سوئد در حال انجام است. با دریافت گرانت جدید در سال 1396از موسسه نیماد-وزارت بهداشت قرار است پروژه سلولهای بنیادی و مدل موشی EAE در این آزمایشگاه توسعه یابد.
  4. تاکنون کار آزمایشگاهی بیش از 50 پایان نامه و رساله دکتری در این آزمایشگاه با موفقیت انجام شده است.
نام دستگاه تعرفه دانشجویان همان آزمایشگاه تعرفه دانشجویان دانشکده تعرفه دانشجویان دانشگاه تعرفه دانشجویان خارج دانشگاه درصدپرداخت اولیه نام شرکت
سازنده دستگاه
و مدل
اسپکترومتر 0 30.000 30.000 50.000 0 CECIL Ce 7500
نانودراپ 0 0 0 0 0 Thermo nanodrop 2000c
اولترا سانتریفیوژ 0 0 0 0 0 Sorval 80 uitra centrifuge
Real time PCR 0 500.000 1.000.000 10.000.000 100 AB Applied\biosystem Real time PCR
اتورادیو گراف 0 400.000 500.000 500.000 0 Hyper Processor amersham pharmacia biotech