برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ارتقاي سلامت و سبك زندگي سالم (اختیاری) طوافيان صديقه السادات کارشناسی‌ارشد
# كارآموزي (اختصاصی) طوافيان صديقه السادات دکتری
# ارزشيابي مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (اختصاصی) طوافيان صديقه السادات دکتری
# ارتقاء سلامت اجتماع محور (اختصاصی) نيكنامي شمس الدين دکتری
# برنامه ريزي مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (اختصاصی) حيدرنيا عليرضا، زارعي فاطمه دکتری
# نظريه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2 (اختصاصی) غفراني پور فضل اله دکتری
# روش تحقيق در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت (اصلی) حيدرنيا عليرضا، زارعي فاطمه کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 116
# آموزش بهداشت مدارس و ارتقاي سلامت (اصلی) امين شكروي فرخنده کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 116
# آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت (1) (اصلی) غفراني پور فضل اله، زارعي فاطمه کارشناسی‌ارشد
# آمار حياتي (اصلی) كاظم نژادليلي انوشيروان کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 116
# جامعه شناسي سلامت (اصلی) نيكنامي شمس الدين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 116