برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004103-01
 • کاظم نژادلیلی انوشیروان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 116
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004106-01
 • امین شکروی فرخنده
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004107-01
 • غفرانی پور فضل اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 116
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004129-01
 • نیکنامی شمس الدین
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004114-01
 • طوافیان صدیقه السادات
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 116
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004128-01
 • طوافیان صدیقه السادات
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004127-01
 • حیدرنیا علیرضا
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004101-01
 • نیکنامی شمس الدین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 116
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004102-01
 • حیدرنیا علیرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 116
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004130-01
 • امین شکروی فرخنده
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2004111-01
 • غفرانی پور فضل اله
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت