برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003129-01
 • راسخی علی اکبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 09:00-12:00 مکان: کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003111-01
 • غلامی فشارکی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003100-01
 • حاجی زاده ابراهیم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003101-01
 • کاظم نژادلیلی انوشیروان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003123-01
 • پاشا عین اله
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00 مکان: کلاس 102
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2003120-01
 • کاظم نژادلیلی انوشیروان
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 14:00-17:00 مکان: کلاس 112
 • دریافت