برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آمار بيزي محاسباتي (اختیاری) راسخي علي اكبر دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-16:00 مکان: كلاس 102
# آمار ناپارامتري (اختیاری) غلامي فشاركي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-16:00 مکان: كلاس 102
# تحليل داده هاي گسسته (اصلی) صالحي مسعود دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-13:00
# طرح و تحليل آزمايشهاي باليني (اصلی) كاظم نژادليلي انوشيروان دکتری درس(ت): شنبه 14:00-17:00 مکان: كلاس 112
# تحليل داده هاي بقاء درتحقيقات پزشكي (اصلی) حاجي زاده ابراهيم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112
# روشهاي آمار زيستي (3) (اصلی) كاظم نژادليلي انوشيروان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00 مکان: كلاس 102