برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سيستمهاي تصميم گيري در بهداشت و درمان (اختیاری) صفائي علي اصغر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 309
# شبكه هاي عصبي و سيستمهاي هوشمند در پزشكي (اصلی) رحيم زاده عرشلو شروين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 309
# مديريت در انفورماتيك پزشكي (اصلی) حسن زاده عليرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 309
# سمينار انفورماتيك پزشكي (اصلی) صفائي علي اصغر، رحيم زاده عرشلو شروين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 309
# طراحي و ارزيابي سيستمهاي اطلاعات بهداشتي و درماني (2) (اصلی) صفائي علي اصغر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 309