برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2026012-01
 • صفائی علی اصغر / رحیم زاده عرشلو شروین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 309
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2026006-01
 • صفائی علی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:30 مکان: کلاس 309
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2026014-01
 • رحیم زاده عرشلو شروین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:30-12:00 / درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2026011-01
 • صفائی علی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 309
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2026013-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-18:00 مکان: کلاس 309
 • دریافت