زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد تقی خانی آزمایشگاه تشخیص پزشکی – بیوشیمی بالینی استاد بیوشیمی بالینی بیماریهای متابولیک هورمون
عباس صاحبقدم لطفی بیوشیمی استاد بیوشیمی بالینی α1 آنتی تریپسین در : (تشخیص – درمان- تولید ) بیو تکنولوژی آنزیم زیست حسگرهای آنزیمی
فاطمه صغری کرمی تهرانی بیوشیمی و بیولوژی - سرطان استاد بیوشیمی بالینی بررسی مسیرهای سیگنالینگ رشد و آپوپتوز و نکروپتوزدر سرطان بیولوژی و بیوشیمی مولکولی در سرطان
سیده زهرا بطحائی بیوشیمی استاد بیوشیمی بالینی مطالعه مکانیزم عمل (ساختار-فعالیت) مواد موثره گیاهان دارویی در درمان دیابت، سرطان و ... مطالعه مکانیزم اثر (ساختار-فعالیت) ملازم های شیمیایی (chemical chaperones) در درمان دیابت، سرطان و ...
عبدالامیر علامه بیوشیمی – بیو لوژی ملکولی استاد بیوشیمی بالینی عوامل سرطانزا و سرطانزایی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی سلولهای بنیادی
سیدعلیرضا مصباح نمین بیو شیمی بالینی – تشخیص مولکولی و ژنتیک مولکولی دانشیار بیوشیمی بالینی مطالعه ملکولی بیماریهای ژنتیکی و عصبی بررسی مکانیزم های تأثیر گذار بر پیری سلولها