برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5018001-01
 • ملک فر رسول
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 / درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 / امتحان(1396.04.06) ساعت : 08:00-10:00
 • دریافت

bullet دریافت فایل برنامه درسی نیمسال دوم تحصیلی 95-96