برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5002007-01
 • قربانی محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.04.03) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5002011-01
 • قادری مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.03.31) ساعت : 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5002012-01
 • رشیدنژادعمران نعمت اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.03.28) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5002013-01
 • رشیدنژادعمران نعمت اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.04.05) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5002041-01
 • قربانی محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.04.07) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت